FANDOM


Kurów-chhī
Herb Kurowa KurówPoland
Kok-ka Polska
Hêng-chèng-khu Lublin Hêng-chèng-khu
Jîn-kháu 2822 (31.12.2014)
Biān-chek 11.33 Pêng-hong kong-lí
Hái-po̍at 157-bí (tan-ūi)
Iû-chèng phian-má 24-170
Tiān-ōe khu hō-má (+48) 81
Keng-hūi-tō· Tang-kiⁿ22°11′Pak-kiⁿ51°23′
Chhī-tiúⁿ Maria Wiejak
Khì-chhia chhia hō-pâi LPU
Kau-thong lō·-sòaⁿ Leknica - Dorohusk hô Hôa-sa - Hrebenne
Kok-chè ki-tiûⁿ Hôa-sa ki-tiûⁿ

Kurów-chhi ( Kurów) Kok-chè Im-phiau:'kuruf) sī chi̍t-ê chhoan-chng tī tang-lâm Pho-lân, ui-tì tī Kurówka-hô ê Pulawy kap Lublin chi-kan. Kurów-chhi sī Lublin Hêng-chèng-khu ê siú-to·, pēng-chhiáⁿ ū 2811 ui ki-bîn. Kai-tē ū mô·-phôe kah phôe-kek chè-phín kang-chhiúⁿ.

Chāi 16 sè-kí, Kurów sī Calvin chú-gī ê chi̍t-ê chhī-tiong-sim, hôan-to Pho-lân hiaⁿ-tī-hōe kàu-tô· tī Kurów tēng-ki. ta̍k-chiām, it-ti̍t-kàu 1660-nî, tōa-to-sò· ki-bîn phōe chóan-ōaⁿ chiâⁿ Arian kàu-phài sìn-gióng. Kurów í-āu chiū ī Pho-lân chéng-thé khu-he̍k ê le̍k-sú sio-tâng. Tī –chiông Pho-lân hun-lia̍t chhut í-āu, 1795-nî, Kurów-chhi phōe Ò-tē-lī té-kok thun-pèng.

Tī tē-jī chhù sè-kài-tāi-chiàn pho̍k-hoat chi-āu ê Pho-lân-jîn hông-gī chiàn-cheng kî-kan, 1939-nî káu-go̍eh káu-ji̍t, Kurów-tìn phē Tek-kok kun-ki tîm-tāng hong-chà. Phē húi-hōai ê bo̍k-phiau tiong-kan pau-koat chi̍t-ke pêng-bîn i-īⁿ. Put-siáu ê siū-hāi-chiá hi-seng. Chāi chiàn-cheng kî-kan, Tek-kok-lâng tī Kurów-tìn siat-li̍p nn̄g-ê Chi̍p-tiong-iâⁿ. Tī 1942-nî in siat-li̍p chi̍t-ê pîn-bîn-khu. Tān-sī tāi-to-sò· phōe kàm-kìm ê Pho-lân-lâng tô-thoat, ka-ji̍p chāi hù-kīn sim-lîm lí ê té-khòng cho·-chit.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki