FANDOM


ⴽⵓⵔⵓⵡEdytuj

KurówPoland

ⴽⵓⵔⵓⵡ

ⵏⵖ ⴽⵓⵔⵓⴼ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⵔⵉⵔ ⴷⵉ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵒⵓⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵠⴽⴰ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⵡⴹⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2013 ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2870 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵢⵓⵎⵣ ⵓⵡⵔⵉⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵓⵏⵙⵉⴱ ⴳⵔ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 1442 ⴷ 1431.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⵓⵡEdytuj

Herb Kurowa

ⴽⵓⵔⵓⵡ

ⵜⵉⵖⵎⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⴷⴰ ⵉⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵍⵉ ⵢⴰⵙ ⵢⴰⵥⵏ. ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵍⴰ ⵍⵓⵣⵉⵏⴰⵜ ⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵍⵎⴰⵡⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴽⵔⵓⵡEdytuj

Szkolypolaczone

ⴷⵉ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵜⵎⵓⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴽⴰⵍⵉⴼⵉⵏⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵃⵉⵢⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⵉⴳⵙ ⵣⴷⵖⵏ ⵡⵉⴷⴰ ⵎⵉ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ "ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵒⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ".

ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1660 ⴷⴰ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⴰⵔⵢⴰⵏⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⴰⵔⵢⵓⵙ, ⵢⴰⵏ ⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉ. ⵟⴰⵍⴱ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵍⵉⵙⴽⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵢⴰ.

ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1670 ⵜⵜⵓ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵜⴰⵄⵓⵏ, ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⵏⵜⴰⴷ ⵍⵉ ⵢⴰⵙ ⵉⴽⴽⵉⵙⵏ ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵓⵔⵔⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵓⵡⴰⵔ. ⵉⵎⵓⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴷⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵢⴰⴹⵉⵏⵉⵏ ⴷⵉⵙ ⵎⵃⴰⴷⴰⵏⵉⵏ. ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1795 ⵍⵉⵖ ⵜⴱⴹⴰ ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⴰⵎⵙⵙⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1809 ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵠⴰⵔⵙⵓⵠⵢⴰ ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1815.

ⴷⵉ ⴱⵕⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1870 ⵜⵓⵢⴽⴽⴰⵙⵏ ⴰⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵓⵔⵔⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵓⵡⴰⵔ. ⵎⴰⵛ ⴷⵉ 1918 ⵜⴽⵛⵎ ⴷ ⵒⵓⵍⵓⵏⵢⴰ.

ⴷⵉ ⵍⴳⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵜⴹⴻⵔ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴽ ⵉⵅⵔⴱⴰⵏ, ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⴼⵉⵍ ⵃⵜⵜⴰ ⵙⴱⵜⴰⵔ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1942 ⵜⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⴰⴱⵏⵉⵇ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵃⴱⴱⴰⵙⵏ ⵔⴰⴷ ⵔⵡⵍⵏ ⵉⵣⴷⴻⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⴽⵎⵏ ⵉⵎⵃⴰⵔⴽⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵖⵉ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵍⵉ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⵓⴳⵏ.

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜEdytuj

Kosciol1

ⵖ ⵜⴰⵖⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏⵉ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵍⵉ ⵎⵎⵓ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏⴻⵏ ⵖ ⵓⵙğⴰⵙ 1692, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵍⵇⴱⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵣⴱąⵙⴽⵉ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵡEdytuj

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
1661 383
1674 361
1676 262
1764 904
1786 1 500
1787 1 902
1819 1 612
1822 1 920
1856 2 664
1858 2 440
1864 2 680
1871 3 251
1891 4 302
1912 6 080
1913 5 756
1921 4 212
1940 4 635
1943 2 121
1947 2 241
1949 1 976
1961 2 011
1962 2 245
1966 2 436
1973 2 718
1986 2 516
2005 2 811
2007 2 804
2013 2 870

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki