FANDOM


Herb Kurowa

Ethnosimvolo ali Kurow

KurówPoland

Kurow tu Polandia

Kurow ( Kurów) easte hoarã tu Polandia di Not-Datlu, shi s-aflã anamisã di Pulawy shi Lublin, pi arãolu Kurowka. Easte cãsãbãlu capital-a unãljei gmina ahoryea, unã comunã ãn cadur-a Voivodãmea ali Lublin shi are 2870 di bãnãtori (dit anlu 2013).

Anamisa di anjlji 1431 shi 1442 a hoarãljei le-ira date ãndrepturi di cãsãbã dupu Nomlu di Magdeburg. Ca un cãsãbã privat, ira tsentru ti pãrmãthia a mãcariljei di loclu ãnvitsinat. Idhyia ashi avea shi factorile ti chiurcu shi cheale. Tu seculu XVI, Kurow ira un di tsentrile-a Calvinizmolui, nica dit chirolu cãndu Frãtsiljea poloneascã shidea aclo. Di tu anlu 1660, cama multu di bãnãtorlji s-convertarã tu Arianizmo.

Dupu anlu 1660, cãsãbãlu are idhyia istorie cu raionlu di ãnvãrligã. Anlu 1795, dupu a treia partitsia-a Polandiiljei, Kurow ira anexat di Austria. Anlu 1809, s-fãtsea parte di Voivodãmea di Warshavã. Anlu 1815, Kurow s-fãtsea parte di Vãsilia Polonã. Tu chirolu di Arãsculare di Brumarlu, tu Shcurtulu 1831, njiclu Polim di Kurow, cãndu armatã polonã sum gheneralu Jozef Dwernicki bãgat sum Armatã aruseascã. Anlu 1870, tu chirolu a Arãsculariljei di Ianarlu, cãsãbãlu ti totãna u-chiru statuslu, tsi nica nu easte iara priloat. Dit anlu 1918, Kurow nica unã oarã featse parte di Polandia.

Unã di atractsiile turistitse easte shi bisearicã renesansã (nica unã oarã adratã tu 1692) cu murmintsãle-a familiiljei Zbaski shi sculpturile adrate di Santi Gucci (1587). Kurow idhyia ashi easte cunuscutã ca loclu di faptã a gheneralui Wojciech Jaruzelski.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki